Ochrona Środowiska

Suzuki Motor Corporation czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisu o odpadach, tak aby osiągnąć wymagania ochrony środowiska. Suzuki Motor Corporation zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu bądź punktu zbierania pojazdów.

Samochody wycofane z eksploatacji

Koncepcja ochrony środowiska SUZUKI

Chcąc pozostawić następnym pokoleniom czyste i nie wyeksploatowane środowisko naturalne, musimy uświadomić sobie, że nasze działania wpływają negatywnie na stan planety. Stąd konieczne jest dokładanie wszelkich starań w celu ochrony jej naturalnych zasobów.

Koncepcja SUZUKI

Projektowanie ukierunkowane na recykling (Design for Recykling)
Udostępnianie instrukcji demontażu
Stacje demontażu

Zgodnie z naszą filozofią ochrony środowiska naturalnego opracowujemy sposoby produkcji, dzięki którym nasze produkty są mniej szkodliwe dla środowiska, a także podejmujemy prace badawcze mające na celu bardziej racjonalne wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi. Nie tylko przestrzegamy lokalnych uregulowań dotyczących samochodów przekazywanych do złomowania, ale również projektujemy produkty o minimalnym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Działania te wspomaga ścisła współpraca oraz wymiana informacji z naszymi dostawcami, działami rozwoju i projektowania, jak również z dystrybutorami naszych produktów na całym świecie.
Ta strona internetowa zawiera informacje na temat następujących działań związanych ze złomowaniem samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE):
1) Projektowanie ukierunkowane na recykling
2) Wskazówki dotyczące złomowania
3) Sieć stacji odzyskiwania surowców wtórnych ze złomowanych pojazdów w Europie

1. Projektowanie ukierunkowane na recykling (Design for Recykling)

Produkt wycofany z eksploatacji powinien zostać poddany procesowi recyklingu, przyczyniającemu się do zaoszczędzenia surowców naturalnych i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Opublikowany przez nas po raz pierwszy w 1993 roku "Poradnik projektowania ukierunkowanego na recykling" dostarczał naszym pracownikom wskazówek dotyczących projektowania wyrobów łatwo poddających się recyklingowi. Następnie przygotowaliśmy poradnik "Dobrowolna inicjatywa recyklingu złomowanych pojazdów", w którym staramy się zachęcać do projektowania ukierunkowanego na recykling i zniechęcać do stosowania materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Produkcja pojazdów łatwiejszych do demontażu
Produkujemy wyroby łatwiejsze do demontażu poprzez stosowanie części wykonanych z jednakowych materiałów, zmniejszanie ilości mocowań oraz unifikowanie podzespołów. Ponadto oznaczamy wszystkie gumowe i wykonane z tworzywa sztucznego elementy odpowiednimi symbolami*, ułatwiającymi rozpoznawanie, które części nadają się do recyklingu i odzysku.
(*Oznakowanie zgodne z normami ISO.)

Przykłady projektowania ułatwiającego demontaż

Unifikowanie materiałów wykorzystywanych do wykonania podzespołów (stosowanie jednakowego materiału)


Zmniejszenie ilości elementów mocujących

Przykład oznaczania materiału
PP-GF30

Promowanie materiałów do recyklingu
Unifikujemy stosowane materiały w celu ułatwienia procesu recyklingu, a także wprowadzamy do produkcji coraz więcej części wykonanych z odzyskiwanych materiałów.

Przykłady części wykonanych z odzyskiwanych materiałów


Elementy wyposażenia wnętrza
samochodów osobowych


Elementy zewnętrzne samochodów
dostawczych

Projektowanie części o zwartych gabarytach i małej masie
Projektujemy części o zwartych gabarytach i małej masie, aby ograniczyć ilość odpadów powstających z samochodów wycofanych z eksploatacji.

Ograniczanie użycia substancji szkodliwych
Unikamy używania substancji szkodliwych i do tej pory wyeliminowaliśmy już użycie azydku sodu w poduszkach powietrznych, a ponadto azbestu i freonów (CFC). Od 1997 roku z własnej inicjatywy ograniczyliśmy ilość ołowiu używanego do budowy pojazdów. Dyrektywa unijna 2000/53/EC wprowadziła zakaz stosowania w produkcji samochodów sprzedawanych od 1 lipca 2003 substancji szkodliwych (ołów, kadm, rtęć i chrom sześciowartościowy) i wspólnie z naszymi dostawcami przygotowujemy się do spełnienia tych uregulowań.

Przykłady

(1) Stosowanie lakierów bezołowiowych
W fabrykach Suzuki, produkujących samochody na rynki europejskie, japoński i północnoamerykański, zaprzestaliśmy stosowania farb i lakierów zawierających ołów. Planowane jest podjęcie tych samych kroków również w przypadku innych rynków. Pokrycia lakierowe samochodów Suzuki sprzedawanych w Europie nie zawierają domieszek ołowiu.

(2) Stosowanie stali nie zawierających ołowiu na zbiorniki paliwa
Opracowaliśmy "bezołowiowe" zbiorniki paliwa, zastępujące stosowane w przeszłości rozwiązanie z pokryciem warstwą ołowiu i cyny.

2. Udostępnianie instrukcji demontażu

Suzuki udostępnia instrukcje demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji za pośrednictwem systemu IDIS (międzynarodowego systemu informacji o demontażu samochodów). IDIS zawiera na płycie CD-ROM instrukcje demontażu dla wszystkich modeli samochodów, umożliwiające przygotowanie do demontażu oraz pozwalające na identyfikację części niemetalowych, dla których jest już opracowana procedura recyklingu (dla wielu materiałów procedury recyklingu wciąż nie są przygotowane).

Płyta IDIS zawiera obszerną wiedzę wymaganą do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
Zabiegi wstępne (płyny, akumulatory...)
Zawartość części (materiały, masy...)
Rozmieszczenie części
Narzędzia wymagane do demontażu
Informacje dodatkowe (połączenia, urządzenia pirotechniczne...)

IDIS jest od kwietnia 2003 dostępny przez Internet, aby umożliwić zakładom demontującym dostęp do najnowszych danych.

3. Stacje demontażu

Sieć autoryzowanych punktów zbiórki i stacji demontażu złomowanych samochodów

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi pojazdów wycofanych z eksploatacji, zorganizowaliśmy naszą wewnętrzną sieć złomowania samochodów we współpracy z naszym partnerem GM Alliance.
Sieć ta składa się z autoryzowanych punktów zbiórki złomowanych samochodów, autoryzowanych stacji demontażu i autoryzowanych przedsiębiorstw zajmujących się rozdrabnianiem złomowanych pojazdów (komentarz: w Niemczech są obecnie wyłącznie autoryzowane stacje demontażu). Dzięki temu jesteśmy w stanie poddać złomowany samochód procesom recyklingu oraz odzysku części i materiałów zgodnie z obowiązującym prawem, chroniąc środowisko naturalne.

Z usług tej sieci może skorzystać ostatni właściciel samochodu Suzuki. Wszystkie pojazdy marki Suzuki, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy po 01.07.2002 będą w momencie wycofania z eksploatacji bezpłatnie przyjmowane do złomowania od ostatniego właściciela.
Od 01.01.2007 wszystkie pojazdy, bez względu na datę pierwszej rejestracji, będą przyjmowane do złomowania bezpłatnie.

Przepis o bezpłatnym przyjmowaniu do złomowania nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy:

  1. złomowany samochód nie był zarejestrowany w Polsce zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów lub nie był zarejestrowany w dniu przekazania do złomowania.
  2. złomowany samochód był zarejestrowany w Polsce zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów przez okres krótszy niż 1 miesiąc przed datą wycofania z eksploatacji.
  3. złomowany samochód jest pozbawiony podstawowych części i podzespołów, a w szczególności układu napędowego, nadwozia, zawieszenia, reaktora katalitycznego, podzespołów elektronicznych związanych z funkcjonowaniem pojazdu.
  4. złomowany samochód zawiera dodatkowe odpady.
  5. złomowany samochód nie ma odpowiedniej dokumentacji.
  6. złomowany samochód należy do kategorii pojazdów M1*1 lub N1*2, które nie były produkowane masowo oraz uzyskały indywidualną homologację.

*1. Kategoria M1: Pojazdy o napędzie spalinowym, na co najmniej 4 kołach, zaprojektowane i wykonane w celu przewozu pasażerów i zawierające nie więcej niż 8 miejsc siedzących poza miejscem dla kierowcy.
*2. Kategoria N1: Pojazdy o napędzie spalinowym, na co najmniej 4 kołach, zaprojektowane i wykonane w celu przewozu towarów, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

W momencie przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do złomowania w jednym z wyszczególnionych poniżej punktów, zostanie wystawiony "Certyfikat złomowania" (CZ). Certyfikat ten jest wymagany ostatecznego wyrejestrowania pojazdu.

Wykaz stacji demontażu (plik PDF)

4. Rola gospodarstw domowych w odzysku zużytego sprzętu

Rola gospodarstwa domowego w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku (w tym recyklingu) zużytego sprzętu

Głównym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r .jest stworzenie systemu gospodarowania tj. zapewnienie powstania finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, iż opisany system gospodarowania obejmuje zarówno osoby oraz podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, jak również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe) i zbierających. To właśnie użytkownicy stanowią centralny punkt tegoż systemu. Ustawa określa obowiązki związane z odpowiedzialnością ekologiczną za produkt, wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia przez użytkownika do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 29 lipca 2005r., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi rejestr firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz firm zbierających zużyty sprzęt. SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. otrzymała w tym rejestrze numer E0003365WZBW.

Ustawa ta określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla otaczającego środowiska naturalnego. Wprowadzający sprzęt na rynek zobowiązany jest do umieszczenia na urządzeniu lub w instrukcji obsługi znaku "przekreślonego kosza na śmieci", masy sprzętu oraz informacji dotyczącej zakazu umieszczania zużytego sprzętu.

Zużyte urządzenia można zostawić w siedzibie naszej firmy przy ul. Połczyńskiej 10 w Warszawie oraz w punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje o punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Pl. S. Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa tel. 22 257 91 11 / 22 257 92 70. Na konsumentach, czyli użytkownikach sprzętu gospodarstwa domowego, ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bez względu na markę.

Ustawa zabrania pod karą grzywny:

  • umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
  • przeprowadzania demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania.
Copyright © 2013 by Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
FaceBook YouTube